ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSTUPU DRAŽEBNÍKA PŘI VÝKONU DRAŽEBNÍ ČINNOSTI A ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH

Dražební řád 

Článek 1. – Základní ustanovení

Tato „Základní pravidla postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností souvisejících“ upravují v rozsahu daném platnou právní úpravou podrobněji problematiku provedení veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, změna: 120/2001 Sb., změna 517/2002 Sb., změna 257/2004 Sb., změna 181/2005 Sb., změna 377/2005 Sb., změna 56/2006 Sb., změna 315/2006 Sb., změna 110/2007 Sb., změna 296/2007 Sb., změna 7/2009 Sb., změna 223/2009 Sb. (dále jen dražba).
Za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb. dražbu navrhuje osoba splňující podmínky tímto zákonem stanovené (dále jen navrhovatel) a dražbu, jejíž provedení je v rozsahu daném platnou právní úpravou podrobněji upravena těmito „Základními pravidly postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností souvisejících“, provádí dražebník Moravská reklamní, spol. s r.o., IČ: 60735929, se sídlem Brno, Příkop 6, PSČ 602 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 17753 ze dne 3. 1. 1995 (dále jen dražebník).

Článek 2. – Předmět dražby

Předmět dražby je specifikován v „Dražební vyhlášce“, v níž dražebník uvede označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu a je-li předmětem dražby kulturní památka, i tuto skutečnost.
V případě, že musí být cena předmětu dražby zjištěna posudkem znalce, musí být k této skutečnosti přihlédnuto. „Dražební vyhláška“ bude také umístěna na centrální adrese se všemi náležitostmi, které předepisuje citovaný zákon.
V případě dražeb movitých věcí bude „Dražební vyhláška“ obsahovat tzv. organizační opatření k zabezpečení prohlídky (§ 20 odst. 1 písm. h) cit. zák).
Jednání při organizování a v průběhu dražeb se budou konat vždy v českém jazyce. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka.
Dražbu lze provést pouze na základě písemné smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře navrhovatel s dražebníkem a tato smlouva nesmí být v rozporu s § 19 cit. zákona.
U smlouvy o provedení dražby bude vždy uvedena i povinná náležitost – lhůta pro úhradu ceny dosažené vydražením přesahující 500.000,– Kč (§ 19 odst. 2 cit. zák.). Tuto lhůtu je třeba uvést vždy, tedy i v případě, že nejnižší podání je například v řádu set korun.

Článek 3. – Účastníci dražby

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické, a další, splňují-li podmínky stanovené zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti, v případě účastníka – právnické osoby i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), popřípadě dokladem o evidenci právnické osoby v registru či evidenci právnických osob (ne starší tří měsíců), z něhož musí být zřejmé, kdo je za právnickou osobu oprávněn jednat a současně musí osoba jednající za právnickou osobu doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti; účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem (ne starší tří měsíců).
V případě, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty (výše, způsob a lhůta pro složení dražební jistoty jsou vždy uvedeny v „Dražební vyhlášce“), doloží účastník dražby složení dražební jistoty způsobem uvedeným v „Dražební vyhlášce“. Poté se zapíše do listiny „Seznam účastníků dražby“ a bude mu přiděleno dražební číslo. Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě nesmí rušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům. V dražební místnosti je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné psychotropní látky.
Účastník dražby může činit podání v průběhu dražby i v cizím jazyce, které bude tlumočeno do českého jazyka tlumočníkem, kterého si obstará na své náklady, pokud tuto skutečnost písemně oznámí dražebníkovi nejpozději při svém zápisu do seznamu účastníků dražby.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz, nebo insolvenční návrh takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby nesmějí být také osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže a také v tomto případě nikdo nesmí dražit za ně. Účastníkem dražby nesmějí být také osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka.
Účastníky dražby nesmějí být dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, který na této dražbě činí úkony dražebníka, a dále ani likvidátor, atd., jsou-li navrhovateli této dražby; nikdo nesmí dražit za ně. Další osoby vyloučené z dražby jsou citovány zmíněným zákonem.
Účastník dražby (fyzická osoba) se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby (právnická osoba) může jednat prokurista.
Podle citovaného zákona a tohoto „Dražebního řádu“ nelze dražit věci a práva, s nimiž na základě vykonatelného rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy nelze nakládat.

Článek 4. – Organizační zabezpečení dražby

Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, musí být účastníkům dražby umožněn alespoň 30 minut před zahájením dražby, stejně tak i zaměstnancům příslušného živnostenského úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj pověřeným kontrolou dražby, veřejnosti pak alespoň 10 minut před zahájením dražby.
Dražebník zajistí, aby při prezentaci čestná prohlášení předkládaná účastníky dražby byla v dokonalém stavu, tj. úplná a platná (§ 23 odst. 2 cit. zák.). Nepravdivé doložení čestného prohlášení, že účastník dražby není osobou vyloučenou z dražby, je další z možností pletich při dražbě a z tohoto důvodu musí být prováděná kontrola nekompromisní. Podání čestného prohlášení je jednostranný úkon účastníka dražby, jehož pravdivost nemá dražebník možnost ověřit, který však, pokud není pravdivý, zakládá trestní odpovědnost toho, kdo toto prohlášení učinil. Dražebník bude také důsledně vyžadovat u účastníků dražby – manželů čestné prohlášení, ve kterém uvedou, kdo bude manželskou dvojici v dražbě zastupovat a jak bude dělen případně vydražený předmět dražby. Jedná se zejména o prohlášení, zda se vydražený předmět dražby stává součástí SJM. U právnických osob bude vyžadován aktuální výpis z obchodního rejstříku.
V případě skládání dražební jistoty v hotovosti, má pracovník dražebníka provádějící inkaso od účastníků dražby k dispozici přenosný trezor, strojní počítačku bankovek, infračervenou lampu na ověření pravosti bankovek a kalkulačku s tiskem. Každou složenou dražební jistotu uloží po kontrole složené částky a pravosti bankovek do samostatné obálky, kterou zapečetí a nechá složitelem jednoznačně označit. V případě nevydražení se tak účastníkovi dražby vrátí dražební jistota v bankovkách, které před dražbou složil.
Dražební místnost vybaví dražebník počítačem s tiskárnou, v případě potřeby dataprojektorem s promítacím plátnem, záznamovým zařízením a vyvěsí v ní Dražební vyhlášku. V prostoru vyhrazeném licitátorovi umístí potřebné dokumenty (Dražební vyhlášku, záznamový materiál a dražební kladívko).
Dražebník zajistí bezpečnou manipulaci s finančními prostředky vnesenými do dražební budovy, kde bude organizována a provedena dražba a za účelem tohoto zabezpečí oddělenou místnost, kde bude přijímána hotovost a také vracena dražební jistota účastníkům dražby v souladu s platnými právními předpisy a zákonem.
Dražebník rovněž zajistí osobní bezpečnost účastníků dražby, bezpečnost finančních prostředků vnesených do prostoru a zabezpečí i ochranu osobních práv účastníků dražby a veřejnosti.
Pořadatelská služba, resp. pracovník bezpečnostní služby, bude dohlížet na to, aby účastníci dražby nečinili žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoliv způsobem negativně ovlivňovali průběh dražby.
Dražebník s ohledem na zajištění bezproblémového průběhu dražby z hlediska organizačního a bezpečnostního, po zvážení všech okolností, přizve k dozoru v dražební místnosti, popř. přilehlých prostor certifikovanou bezpečnostní agenturu (v případě nutnosti policii ČR).
Dražebník zajistí v maximální možné míře dodržení zákona č.101/2000Sb., zákon o ochraně osobních údajů (zejména ve vztahu k pořizování audio a video záznamů v dražební místnosti).
Dražebník rovněž zajistí při zápisu do dražby vymezení diskrétní zóny tak, aby byla zajištěna ochrana soukromí účastníka dražby. V případě, že účastník dražby nemá čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby, poskytne mu dražebník příslušný formulář k vyplnění spolu s poučením o důsledcích, které by mělo vyplnění nepravdivých údajů. K zamezení úniku osobních dat zapisuje dražebník účastníky dražby do seznamu účastníků dražby způsobem, který znemožní číst data na tomto seznamu nepovolaným osobám. Po skončení zápisu účastníka dražby uloží dražebník jím předložené listiny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či jinému zneužití.
Zaměstnanci dražebníka a jiné osoby, které u dražebníka přicházejí do styku s osobními údaji účastníků dražby, jsou poučeni a písemně zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací (§ 15 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).
Osoby porušující veřejný pořádek nebo jinak narušující průběh dražby budou po předchozím upozornění z dražební místnosti vykázány nebo vyvedeny.
S ohledem na zajištění bezpečnosti finančních prostředků vnesených do prostorů, kde bude organizována a provedena dražba nebo zaplacení nejvyššího podání, využije dražebník v maximální možné míře ustanovení zákona č. 315/2006 Sb., čl.13.
Příjmem a manipulací s peněžními prostředky bude pověřena osoba mající potřebné znalosti a zkušenosti ohledně pravosti a manipulace s těmito prostředky. Tato osoba musí prokázat, že splňuje požadavky na vzdělání i délku praxe a zaváže se k dodržování zákona o ochraně osobních údajů účastníků dražby.
Licitátorem, vzhledem k závažnosti úkonů, které při dražbě provádí, bude až na výjimky pověřena osoba mající ukončené úplné právnické vzdělání titulem Mgr., popř. JUDr., nebo vysokoškolské vzdělání a praxi, případně proškolení pro licitátory veřejných dražeb.
Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení, a to pokud nastanou okolnosti uvedené v ustanovení § 22 zákona č. 26/2000 Sb.
Pro zabezpečení maximálně perfektního průběhu dražby bude dražebník podle náročnosti a okolností předmětu dražby vyzývat v jednotlivých případech také ke spolupráci smluvně vázanou notářskou kancelář (úřední ověřování podpisů účastníků dražby a také notářská úschova finančních prostředků). Dražebník si vyžádá před konáním dražby od katastrálního úřadu aktuální výpis z katastru nemovitostí k předmětu dražby, bude eliminovat tzv. plombu, atd.), a to vše bude činit především v souvislosti s ochranou práv k předmětu dražby (práva účastníků, práva navrhovatelů, katastr nemovitostí, atd.). Dražebník je rovněž oprávněn pořizovat z průběhu dražby obrazový a zvukový záznam, tento archivovat a v případě nutnosti předkládat jako důkaz o skutečném a reálném průběhu dražby (všechny osoby, které budou pořizovat a archivovat zmíněné záznamy, musí podepsat protokol o mlčenlivosti, aby byla zabezpečena ochrana osobních dat účastníků dražby). Tyto záznamy z průběhu dražby jsou pořizovány výhradně za účelem archivace a z důvodů předložení důkazů u případných soudních sporů.
Ostatní účastníci dražby budou včas upozorněni na přísný zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů. Současně budou požádáni o vypnutí či ztišení mobilního telefonu, aby nerušili klidný průběh dražby a v případě porušení mohou být bezpečnostní službou z prostoru provádění dražby vykázáni.

Článek 5. – Dražební jistota

Dražebník je oprávněn vyžadovat složení dražební jistoty, aby eliminoval případné následky v  souvislosti s úhradou nákladů na zmařenou dražbu, atd. Výše dražební jistoty se bude řídit podle § 14 odst. 4 cit. zák. a vždy bude dodržena maximální možná výše dražební jistoty, tj. nejvýše 30 % z nejnižšího podání, maximálně však 1,500.000,– Kč z částky 5,000.000,– Kč zvýšená o 10 % z částky přesahující 5,000.000,– Kč. Dražebník umožní podle § 14 cit. zák. složení dražební jistoty účastníkem dražby jak v hotovosti, tak i ve formě bankovní záruky. Pro složení dražební jistoty bude účastníkovi dražby poskytnuta přiměřená lhůta odpovídající § 14 odst. 3 cit. zák. Bankovní záruka a její platnost – platnost záruční listiny nesmí být delší než 160 dnů ode dne konání dražby. Lhůta pro složení dražební jistoty nebude kratší, než je polovina lhůty stanovené pro uveřejnění Dražební vyhlášky. Dražebník uvede v Dražební vyhlášce, co je dokladem o složení dražební jistoty a zároveň způsob jejího vrácení. Dražební jistota bude vrácena bez zbytečného odkladu podle § 16 cit. zák. Účastník dražby musí dražebníkovi prokázat, že složil předepsaným způsobem dražební jistotu (byla-li vyžadována).

Článek 6. – Průběh dražby

Licitátor je povinen učinit prohlášení, že zahajuje dražbu. Bezprostředně poté je povinen učinit vyvolání a z jeho bodů nejdříve prohlášení o předmětu dražby. Obsahem prohlášení o předmětu dražby je kromě označení předmětu dražby též uvedení jeho odhadnuté nebo zjištěné ceny, jakož i popis dalších skutečností podle § 20 odst. 1 písm. d) zákona zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, nebo alespoň odkaz na jejich popis v dražební vyhlášce.
Podání je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, nestanoví-li platná právní úprava jinak. Nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím přiděleného čísla, podání je perfektní až ústní nabídkou. Podání může být učiněno pouze v korunách českých a v českém jazyce. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“ učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán.
Licitátor po licitaci, kdy zůstala jedna nabídka jako nejvyšší, bude dále postupovat ve smyslu § 23 odstavce 9 „Zákona“ a závěrem doplní: „vydražitelem se stává účastník dražby s dražebním číslem …; tímto je dražba skončena“.
Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Los spočívá v tom, že bude na papír napsáno „Vydraženo“ a do neprůhledného sáčku se vloží tento papír spolu se stejně velkými papíry čistými (jejich celkový počet se rovná počtu účastníků dražby, kteří učinili současně stejné nejvyšší podání), poté účastníci jednotlivě tahají papíry ze sáčku v pořadí jejich dražebních čísel (od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s označením „Vydraženo“, udělí licitátor příklep.
Pro účastníky dražby – spoluvlastníky předmětu dražby a osoby oprávněné vůči předmětu dražby z předkupního práva platí zvláštní ustanovení, a to ustanovení § 23 odst. 11 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, (a to ani po jeho případném snížení v dražbě dobrovolné o částku sjednanou ve „Smlouvě o provedení dražby“), licitátor dražbu ukončí.
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota (byla-li požadována) způsobem uvedeným v „Dražební vyhlášce“.

Článek 7. – Snížení nejnižšího podání

U dražeb dobrovolných může licitátor snížit nejnižší podání. O jakou částku a v jakých krocích bude nejnižší podání sníženo, bude dražebník vždy uvádět do smlouvy o provedení dražby. Nahlížení do této smlouvy bude umožněno účastníkům dražby až po provedení účelné a úplné archivace celé spisové agendy dané dražby, a to podle § 9 cit. zák.
Poskytování informací tohoto charakteru před zahájením a v průběhu dražby účastníkům dražby zákon dražebníkovi neukládá a do spisu je možno nahlédnout až po úplném uzavření spisové agendy a jejím uložení do archivu.

Článek 8. – Povinnosti vydražitele

Uhradí-li účastník dražby (vydražitel), jemuž byl licitátorem udělen příklep, cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené platným právním předpisem, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhrazení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě má pro vydražitele následky stanovené platným právním předpisem.

Článek 9. – Protokol o provedené dražbě

Po ukončení dražby vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu „Protokol o provedené dražbě“, v němž jsou uvedeny údaje stanovené platným právním předpisem.

Článek 10. – Potvrzení o nabytí vlastnictví

„Potvrzení o nabytí vlastnictví“ vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle § 30 zákona č. 26/2000 Sb., bez zbytečného odkladu. Písemné „Potvrzení o nabytí vlastnictví“ obsahuje údaje stanovené platným právním předpisem; platný právní předpis také stanoví, které listiny musí být přílohou „Potvrzení o nabytí vlastnictví“.

Článek 11. – Předání předmětu dražby

Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost (popřípadě podnik nebo jeho organizační složku), předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. Platný právní předpis stanoví, kdy postačí, aby vydražitel písemně potvrdil převzetí předmětu dražby a kdy bude nutno ohledně předání předmětu dražby sepsat „Protokol o předání předmětu dražby“ podepsaný dražebníkem, bývalým vlastníkem a vydražitelem .
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele, resp. jeho držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
V tomto článku se dražebník odkazuje na § 63 odst. 1, odst. 4, odst. 7, odst. 8, příp. další zákona o veřejných dražbách – zvláštní odpovědnost.

Článek 12. – Archivační povinnost

Dražebník je povinen vést řádnou spisovou evidenci a zabezpečit účelné a bezpečné uložení písemností souvisejících s dražbou. Rovněž je dražebník povinen umožnit nahlédnutí do archivovaných písemností podle odst. 1 § 9 cit. zák. účastníkovi dražby v případě dražby, které se tento účastník zúčastnil, a dále zaměstnancům živnostenského úřadu pověřeným kontrolou provozování živnosti, zaměstnancům ministerstva pověřeným kontrolou provádění dražeb a správci daně při daňovém přiznání.
Dražební dokumentace a všechny další spisy související budou uloženy v kanceláři dražebníka v uzamykatelné skříni. Prostor kanceláře bude zabezpečen technickými prostředky – kódování kanceláře, alarm a hlášení vniknutí do prostoru bezpečnostní agentuře, která objekt střeží. Rovněž pracovníci, kteří budou s těmito dokumenty manipulovat, musí podepsat prohlášení o mlčenlivosti.
Spis bude archivován až v okamžiku, kdy bude kompletní, uzavřen a jako celek v souladu s řádnou spisovou evidencí bezpečně a účelně uložen. Nahlížení do tohoto spisu bude umožněno na žádost účastníka dražby až po výše uvedených krocích, tj. až v okamžiku, kdy je úplný spis předán k archivaci.

Článek 13. – Zasílání a doručování písemností

a zasílání peněžitých částek

Písemnosti se zasílají poštou formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou s doručenkou; lze je předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny.
Peněžité částky se skládají hotově nebo zasílají poštou formou peněžní zásilky doručované do vlastních rukou, převodem z účtu u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva nebo jiným bezhotovostním způsobem; lze je též předat i jiným prokazatelným způsobem do rukou osoby, které jsou určeny. Dražebník může připustit i platbu šekem nebo platební kartou.
Dražebník je povinen doplnit zasílané písemnosti o údaje či doklady stanovené zvláštními předpisy na základě výzvy katastrálního úřadu nebo správce centrální adresy.

Článek 14. – Výše odměny dražebníka

Výše odměny dražebníka se sjednává dohodou.
Dražebník je oprávněn vybírat odměnu za provedení dražby od navrhovatele a v případě dražeb movitých věcí též od vydražitele.
Výše odměny vybírané od navrhovatele nebo způsob jejího určení či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro navrhovatele bezúplatně, musí být sjednána ve smlouvě o provedení dražby. Výše odměny vybírané od vydražitele nebo způsob jejího určení, její splatnost či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně, musí být uvedena v dražební vyhlášce.

 
 

V Brně dne 14. 3. 2010
Moravská reklamní, spol. s r.o.
PhDr. Jaroslav PETR – jednatel