Pojem Vysvětlení
Dražba veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na vydražitele 
Účastník dražby osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené zákonem 
Dražebník osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění; jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy 
Navrhovatel osoba, která navrhuje provedení dražby
Licitátor fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě
Vydražitel účastník dražby, jemuž byl udělen příklep
Dražební jistota zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě
Vyvolání prohlášení licitátora o předmětu dražby a výzva účastníkům dražby k podávání nabídek
Zahájení dražby vyvolání, není-li dále stanoveno jinak
Podání nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak; v případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; podání je perfektní až ústní nabídkou 
Příklep úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby
Výtěžek dražby cena dosažená vydražením a její případné příslušenství
Náklady dražby odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby
Zmaření dražby neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě
Centrální adresa jediné místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené tímto zákonem nebo informace poskytnuté dobrovolně ostatními účastníky dražeb