PŘESNÝ POPIS SEKCE ODBORNÉHO PERIODIKA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ

Doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc.

Technická infrastruktura tvoří sice jeden tématický celek, ale problematika je v této podobě velmi široká a dává nám možnost představit jednotlivé obory po tématických částech. Tento blok je zaměřen na základní informace pro praktické využití teoretických znalostí.

Koncepce uspořádání článků a informací v tomto časopise bude spočívat v seznámení s přehledem všech odvětví technické infrastruktury.

Základní rozdělení infrastruktury:

Technická infrastruktura (Inženýrské sítě)
Doprava
Výstavby a rozšíření center
Revitalizace a rekonstrukce
Ostatní nezatříděná témata.

A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

(Inženýrské sítě)
Technická infrastruktura, její rozdělení, vývoj a význam.
Technická infrastruktura měst a obcí.
Technická infrastruktura průmyslových zón.
Prostorové vztahy vedení technického vybavení.
Ukládání vedení technického vybavení (Sdružené trasy, kolektory, kabelové trasy,….).
Územní řešení, stavby, vedení, zařízení technického vybavení.

1. Hospodaření s odpady, druhy odpadních vod.

 • odvádění a čištění odpadních vod
 • venkovní kanalizace
 • dešťové odpadní vody
 • likvidace odpadních vod (čistírny odpadních vod,…)
 • odpadové hospodářství (odstraňování odpadů, sběr, nádoby pro shromažďování odpadu, skládky, spalovny,…)
 • sanace znečištění podzemních vod a zemin, „brown fields“.

2. Zásobování vodou

 • zdroje vody, jímání vody, ochranná pásma,
 • venkovní vodovody,
 • akumulace vody,
 • objekty na síti, čerpací stanice, úpravny vody,
 • úpravy toků,
 • protipovodňová opatření,
 • voda v městském prostoru (vodní plochy…).

3. Energetické hospodářství měst

 • zásobování plynem (plynárenské soustavy, napojení měst a obcí, regulační stanice, bezpečnost plynovodů, …)
 • zásobování elektrickou energií (rozvodné systémy, materiály vedení, objekty na síti, …)
 • zásobování teplem (teplárenské systémy, materiály rozvodných sítí, objekty,…)
 • produktovody (ropovody,…)
 • alternativní (obnovitelné) zdroje energie, jejich instalace a využívání (vodní elektrárny, větrné elektrárny, fotovoltaika,…)
 • realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

4. Sdělovací sítě

 • elektronické komunikace
 • radiová zařízení

5. Technologie a činnosti šetrné k životnímu prostředí

6. Integrované záchranné systémy

B DOPRAVA

Doprava ve městě jako systém.
Kategorizace městských komunikací. Skladebné prvky.
Pozemní komunikace

 • výstavba silnic (místní, dálkové,…)
 • prostorové požadavky
 • křížení
 • parkování
 • trasy komunikací
 • rekonstrukce

Odstavné, parkovací plochy a garáže
Ostatní dopravní zařízení
Zařízení hromadné dopravy
Bezbariérová dostupnost
Ekologická veřejná doprava
Zlepšování dopravní obslužnosti
Dráhy
Vodní doprava
Letecká doprava
Výstavba, rozšíření a rekonstrukce dopravní infrastruktury
Orientační a naváděcí struktury a jejich elektronizace.

C VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ

 • výstavba, rozvoj a obnova sportovních a zábavných center
 • infrastruktura cestovního ruchu
 • informační a komunikační technologie zaměřené na propagaci
 • systémy pro elektronizaci veřejné správy
 • ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů
 • vybavení center vzdělávání
 • ochrana přírody a krajiny
 • veřejná zeleň, realizace a údržba
 • městské parky, pozemky k rekreaci
 • územní systémy ekologické stability (ÚSES)

D REVITALIZACE A REKONSTRUKCE

 • revitalizace městských prostorů, center, památkových zón
 • revitalizace a využití průmyslových zón
 • rekonstrukce ubytovacích kapacit

E OSTATNÍ NEZATŘÍDĚNÁ TÉMATA

 • statické a geotechnické průzkumy území,
 • sanace rozvolněných zón
 • injektáže
 • informační systémy a orientační značení.