• Dopravní systémy v současných městech, odstavné plochy, parkovací systémy a zóny
 • Rekonstrukce dopravní infrastruktury, přestavba a opravy mostů
 • Orientační a naváděcí struktury
 • Ukládání inženýrských sítí v zastavěném území
 • Sanace a revitalizace lokalit typu „brownfields“
 • Veřejná zeleň, realizace a údržba
 • Protipovodňová opatření a vodní stavby
 • Výstavba sportovních a rekreačních areálů
 • Sdělovací sítě, produktovody
 • Energetické sítě – plyn, elektrická energie, veřejné osvětlení, tepelné sítě
 • Technologie šetrné k životnímu prostředí
 • Územní systémy ekologické stability
 • Inteligentní budovy a elektronizace v městském prostoru
 • Informační systémy a struktury pro cestovní ruch
 • Návrhy a realizace směrnic EU v podmínkách měst a obcí, zahraniční zkušenosti a granty
 • Nabídky firem pro realizaci projektů z fondů EU, referenční stavby a nabídky materiálů a technologií
 • Elektrická energie z obnovitelných zdrojů (bioplynové stanice, kotle na peletky a biomasu atd.)
 • Solární systémy na výrobu elektřiny
 • Větrná energetika
 • Rekonstrukce energetických soustav měst a obcí
 • Elektrické a komunikační vedení, trafostanice, kabelové žlaby a šachty
 • Komplexní rekonstrukce elektrických instalací a jejich revize
 • Realizace veřejného osvětlení měst a obcí, včetně slavnostního osvětlení, osvětlovací sloupy a rampy
 • Zabezpečovací ústředny, detektory, sirény
 • Rekonstrukce a projekce výtahů
 • Protipožární uzávěry, dveře, stěny, příčky
 • Zabezpečovací kamerové systémy, evidence vstupů, identifikační čidla a karty. Automatické ovládání zámků, bran a závor.
 • Bezpečnostní systémy parkovišť, platební systémy, identifikace SPZ vozidel.
 • Vybavení moderních skladovacích a archivačních pracovišť, knihoven atd.
 • Rekonstrukce památkových zón a restaurování památek.
 • Čištění a dekontaminace vod a půdy.
 • Rekultivace a geologické práce.
 • Odstraňování ekologických zátěží, sanace znečištěné půdy atd.
 • Studny, vodárny, čerpadla a závlahová technika pro využití v komunální sféře – veřejná zeleň.
 • Technické novinky pro udržitelnou čistotu ovzduší měst a obcí (lapače popílku, zplodin, antismogová opatření).
 • Rekonstrukce a revitalizace: bytového fondu, komerčních objektů
 • Možnosti tepelných izolací obvodových plášťů budov
 • Hydroizolace v kritických zónách
 • Generální opravy střešních plášťů
 • Modernizace TZB bytového fondu
 • Větrání a klimatizace
 • Moderní trendy ve výstavbě – dřevostavby, skořepinové stavby atd.
 • Energeticky úsporné systémy v městském provozu
 • Alternativní zdroje energií, využití odpadního tepla
 • Rekonstrukce městských center
 • Šetrné a efektivní opravy v památkových zónách
 • Využití průmyslových zón
 • Hospodaření s odpady (pevné a tekuté)
 • Voda v městském provozu, zásobování, čistírny a jejich druhy
 • Město a technická infrastruktura
 • Sanace panelových domů, vady a poruchy panelových konstrukcí, sanace lodžií a balkónů
 • Hydroizolační systémy
 • Energetické změny a TZB v bytových domech
 • Vnější kontaktní zateplovací systémy
 • Větrání a klimatizace bytových a komerčních prostorů
 • Regenerační postupy u TZB
 • Rekonstrukce elektrických rozvodů u starší zástavby
 • Rozvody pitné a teplé užitkové vody
 • Kanalizační rozvody a rizika jejich rekonstrukcí
 • Bezbariérové stavby a specifika jejich řešení
 • Výstavba telekomunikačních sítí a tras
 • Elektronické zabezpečovací systémy, signalizace, hlásiče
 • Informační systémy pro státní správu a samosprávu
 • Komplexní řešení komunikační infrastruktury, správy sítí a zálohování dat
 • Výstavba, konstrukce a překládka telekomunikačních a optických sítí a zařízení
 • Dezinfekce, dezinsekce, deratizace měst a obcí a ochrana budov proti holubům
 • Chemické sanace proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním
 • Revitalizace vodních toků a nádrží
 • Sanace ekologických zátěží
 • Multifunkční arény, stadióny, bazény a veřejná sportoviště

Témata odborných článků se mohou stát inspirací pro Vaše PR nabídky a případně i odborné texty, které považujete za vhodné pro toto periodikum.