Profil časopisu VÝSTAVBA měst a obcí

Čtvrtletník pro výstavbu, rekonstrukci a revitalizaci staveb i území včetně infrastruktury. Důležité informace pro investory, projektanty, pracovníky stavebních firem a stavební úřady měst a obcí. Pro potřeby orgánů územního plánování a územní rozvoj.

MARKETINGOVÝ ROZBOR A EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2015:

Vydavatelství firmy Moravská reklamní, spol. s r.o. má 18-ti letou tradici v oblasti vydávání odborných periodik pro stavebnictví, architekty, projektanty, autorizované inženýry.

V návaznosti na úspěchy vydávání časopisu „Ateliér“ jsme připravili nový odborný titul, který je „vyprojektován“ pro potřeby měst a obcí, pro veřejnou správu a samosprávu, pro stavební firmy, investory ale i výrobce materiálů a technologii. Časopis řeší nejen otázku rekonstrukcí a revitalizací v zastavěném území, ale také dopravní a technickou infrastrukturu měst a obcí s položením důrazu na dlouhodobý rozvoj jednotlivých územních celků, jejich urbanistické řešení. Systémy sítí infrastruktury jsou chápány v návaznosti na jednotlivé stavby, ale také soubory staveb a jejich provázanost na tyto systémy.

PŘEDNOSTI PERIODIKA:

 • první vysoce specializované periodikum v této oblasti
 • cílená distribuce
 • prezentace periodika na veletrzích a výstavách
 • multifunkční distribuční mix časopisu – účelná provázanost mezi investorem a dodavatelem projektu
 • ideální prostor pro propagaci referenčních staveb
 • příznivé ceny prezentace investorů i dodavatelů projektů

SEGMENTY DISTRIBUCE PERIODIKA:

 • obecní a městské úřady
 • stavební úřady, bytová družstva
 • orgány územního plánu a rozvoje
 • svazy měst a obcí
 • architekti, projektanti, autorizovaní inženýři, investoři
 • stavební firmy
 • krajská centra pro regionální rozvoj
 • rozvojové agentury
 • celostátní veletrhy a výstavy
 • regionální veletrhy a výstavy
 • odborné semináře B.I.D. services pro projektanty
 • odborné semináře PSM
 • akce Centra pro regionální rozvoj ČR
 • odborné semináře Centra pasivního domu
 • Ústav územního rozvoje
 • ministerstva dopravy, pro místní rozvoj, životního prostředí, průmyslu a obchodu atd., MŽP-Státní fond životního prostředí-Zelená úsporám, Ministerstvo pro místní rozvoj-Státní fond rozvoje bydlení.
 • krajské úřady atd.

Prezentací v odborném periodiku je možno dosáhnout adresného oslovení důležitých orgánů státní správy i samosprávy atd. V této souvislosti se také otevírá široká možnost pro nabídku realizace projektů placených z fondů EU.

Náklad: 10.000 ks výtisků (vychází v tištěné i elektronické verzi)
Periodicita: 4 x ročně (čtvrtletník)
Formát: A4, křídový papír
Barevnost: CMYK - 4/4
Prodej: předplatné